پلتفرم کارگاهِ تو در اولین دوره رویداد هم افزایی مدیریت ایران

به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی کارگاهِ تو، اولین دوره رویداد هم افزایی مدیریت ایران از 1401/05/02 الی 1401/05/04 در شبستان اصلی مصلی تهران با هدف ایجاد ارتباط میان [...]