چگونه از سالمندان و کودکان به صورت هوشمند مراقبت کنیم

استفاده از وسایل هوشمند برای محافظت از کودکان و سالمندان تکنولوژی های مدرن در بخش های مختلف زندگی انسان وارد شده اند و به خوبی می توان شاهد زندگی با [...]