حضور جناب آقای مالک شریعتی نیاسر نماینده محترم مجلس در غرفه کارگاهِ تو در رویداد هم افزایی مدیریت ایران

در آخرین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، جناب آقای مالک شریعتی نیاسر نماینده محترم مجلس از غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو بازدید کردند که در [...]