برگزاری جلسه در خصوص اجرای پلتفرم کارگاهِ تو در شهرستان ملارد

در این جلسه که بصورت حضوری برگزار شد، جناب آقای دکتر امید علیزاده مدیرعامل شرکت ابنیه سازان ستاوند و مدیر راهبری پلتفرم کارگاه تو، جناب آقای سید محمد محسنی معاون [...]