ارائه طرح کارگاهِ تو به مسئولین شهرداری مشهد

به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند صاحب برند تجاری کارگاه تو، نمایندگان این شرکت در تاریخ 1401/02/01 طرح حمل پسماندهای ساختمانی در پلتفرم "کارگاه تو" [...]