توضیحات

کلاه ایمنی هوشمند کارگاه تو دارای دوربین می باشند که امکان کنترل کارگاه و فعالیت های کارگران و پیمانکاران را برای کارفرمایان و مهندسین آسان تر میکند