به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی کارگاهِ تو، مصاحبه انجام شده با جناب آقای امید علیزاده مدیرعامل محترم شرکت ابنیه سازان ستاوند در خصوص پلتفرم کارگاهِ تو در ماهنامه اردیبهشت ماه سال 1401 به چاپ رسید.

این ماهنامه از طریق لینک http://ircreative.isti.ir/resource/uploads/UPLD1455280184ordibehesht.pdf قایل دانلود می باشد.

پلتفرم کارگاهِ تو در ماهنامه زیست بوم خلاق