به گزارش از روابط عمومی کارگاهِ تو، در دومین روز از نمایشگاه شهر هوشمند، در طی بازدید مسئولین شهری شهر دامغان، جناب آقای مهندس دعایی مسئول واحد عمران شهرداری شهر دامغان و همراهان ایشان، ویژگی های پلتفرم کارگاهِ تو تشریح شد. در  این بازدید مقرر شد پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو به صورت آزمایشی در سراسر این شهر اجرا شود که در این خصوص تفاهم نامه ای فی ما بین شرکت ابنیه سازان ستاوند و شهرداری دامغان تنظیم خواهد شد.