به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو، تنها با گذشت دو روز از آغاز این نمایشگاه، جلسات متعددی در راستای ایجاد همکاری و گسترس این پلتفرم با سایر سازمان ها و ارگان ها تشکیل شده است.